Navýšení finančních prostředků v souvislosti se vzděláváním dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Navýšení finančních prostředků v souvislosti se vzděláváním dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Informace týkající se postupu při získávání navýšených finančních prostředků na vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na období od 1.1.-31.8.2010.

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění, poskytuje krajský úřad finanční prostředky na zabezpečení vzniklých a současně nezbytných nákladů na výuku dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

1.   Finanční prostředky na asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním

Žádost o finanční prostředky na asistenta pedagoga předkládá ředitel školy, žádost opatří razítkem a podpisem. Přílohou žádosti bude vyplněný přehled požadavků – viz tabulka v příloze, kopie platného doporučení školského poradenského zařízení a kopie souhlasu se zřízením funkce asistenta pedagoga. Stanovení úvazku asistenta pedagoga by mělo vycházet z doporučení školského poradenského zařízení, v případě již dříve vydaných posudků, kde ještě nebyl úvazek stanoven, ho stanoví ředitel školy podle počtu hodin příslušného ročníku v předmětech, kde je funkce asistenta nutná.

Pokud škola požaduje finanční prostředky na asistenta pedagoga a neobdržela dosud souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga (ve smyslu §16 odst. 9 a 10 školského zákona), resp. o takový souhlas dosud nepožádala, je nutné doplnit požadavek i žádostí o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga (dle § 7 vyhlášky č. 73/2005).

Požadavky na financování asistentů pedagoga a udělení nových souhlasů se zřízením funkce asistenta pedagoga budou posouzeny Poradní skupinou pro rovný přístup ke vzdělávání a na základě doporučení poradní skupiny může krajský úřad zamítnout zřízení funkce asistenta pedagoga či přistoupit ke krácení požadovaných úvazků. Dne 24.11.2009 usnesením č. 1708 byly schváleny Radou hlavního města Prahy Zásady pro sjednocení přístupu k integraci dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na území hlavního města Prahy, které budou platné od 1.1.2010.

Finanční prostředky na asistenty pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách a na asistenty pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním lze získat prostřednictvím vyhlašovaných rozvojových programů MŠMT.

2.   Finanční prostředky na další speciální péči a kompenzační pomůcky pro děti, žáky a studenty individuálně integrované

Finanční prostředky budou rozdělovány obdobným způsobem jako v předešlém období tj. normativním způsobem. Na jedno dítě,  žáka či  studenta individuálně integrovaného bude stanovena výše normativu podle druhu zdravotního postižení. Podkladem pro stanovení výše finančních prostředků jednotlivých škol budou statistické výkonové ukazatele. Finanční prostředky na integraci budou přiznány u těch dětí, žáků a studentů, kteří budou ve výkonových výkazech uvedeni v příslušné části o individuální integraci.  Finanční prostředky lze požadovat na základě platného odborného posudku školského poradenského zařízení, ve kterém bude stanoven rozsah poskytované další speciální péče (např. doučování, logopedická péče …). Vystavené doporučení k integraci není třeba na krajský úřad zasílat, postačuje jeho uložení v dokumentaci školy. 

Normativním  způsobem budou nadále financovány i třídy s upravenými vzdělávacími programy, tzv. speciální třídy, pro děti, žáky a studenty skupinově integrované.  

Žádosti o finanční prostředky na asistenty pedagoga předkládejte nejpozději do 20.12.2009. Rozhodující pro přijetí žádosti je datum podání zásilky k poštovní přepravě. Žádosti o přiznání finančních prostředků doručené po tomto termínu a současně žádosti obsahující neúplné či nepravdivé podklady nebudou zohledněny a žadatelům budou vráceny.

Adresa pro doručení:

·    Magistrát hlavního města Prahy

·    Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

·    Oddělení speciálního školství

·    Jungmannova 35/29

·    111 21   Praha 1

Veškeré další informace a případné konzultace  poskytují příslušní pracovníci odboru školství, mládeže a tělovýchovy dle sídla právnické osoby poskytující činnost školy a školského zařízení:

·    Mgr. Michaela Vencová, tel.: 236 005 256, michaela.vencova@cityofprague.cz

- školy na území MČ Praha 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 17, Kunratice, Kolovraty, Koloděje, Libuš, Šeberov,   Lysolaje, Nebušice, Suchdol

 

·    Bc. Petra Vyskočilová, tel.: 236 005 257, petra.vyskocilova@cityofprague.cz

- školy na území MČ Praha 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Běchovice, Čakovice, Dolní Počernice, Ďáblice, Horní Počernice, Kbely, Klánovice, Letňany, Satalice, Trója, Újezd nad Lesy, Uhříněves, Vinoř, Dolní Měcholupy, Dubeč, Lipence, Petrovice, Radotín, Řeporyje, Řepy, Slivenec, Štěrboholy, Velká Chuchle, Zbraslav, Zličín

 

 

Vloženo: 16.6.2009 | Aktualizováno: 14.12.2009 | Jiří Indrák | Přečteno: 6106 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007