Konkursní řízení na funkci ředitele základní školy a střední školy

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje  v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a  § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení  na  funkci ředitele/ky příspěvkové  organizace (plný pracovní úvazek)

Gymnázium, Praha 1, Josefská 7

 

Požadavky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění:
 • odborná a pedagogická způsobilost včetně příslušné praxe,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost,
 • znalost školských předpisů a školské problematiky.

 

K přihlášce přiložte:
 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, potvrzený posledním  zaměstnavatelem,
 • strukturovaný životopis,
 • koncepci dalšího rozvoje školy (v rozsahu maximálně 5 stran strojopisu),
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce),
 • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (formulář ke stažení),
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší 2 měsíců).

 

Další informace:
 • Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP, Jungmannova 29/35, Praha 1, oddělení středních škol, tel. 236 005 268.

 

Přihlášky podávejte do 30. 11. 2007 na adresu:
 • Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP, oddělení středních škol,Jungmannova 29/35, 111 21 Praha 1


Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje konkursní řízení na funkci ředitele/ky  příspěvkové  organizace (poloviční pracovní úvazek, předpokládaný nástup do funkce k 1.2.2008): 

Malostranská základní škola, Praha 1, Josefská 7

 

Požadavky:
 • Vzdělání a praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • znalost právních předpisů,
 • organizační a řídící  schopnosti,
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • dobrý zdravotní stav.

 

K přihlášce přiložte originály nebo úředně ověřené kopie:
 • dokladů o dosaženém vzdělání,
 • dokladu o průběhu všech zaměstnání a délce praxe,
 • výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), 
 • čestného   prohlášení  podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., (příslušný formulář lze najít na http://www.praha1.cz/),
 • lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce (ne starší 2 měsíců),
 • koncepci dalšího rozvoje základní školy (v rozsahu max.5 stran strojopisu),
 • strukturovaný životopis.

 

Další informace ke konkursnímu řízení na shora uvedenou funkci
 • vedoucí Odboru správy škol ÚMČ Praha 1 , tel. č. 224 234 351.

 

Přihlášky podávejte do 30. 11. 2007  na adresu: 
 • Městská část Praha 1, Úřad městské části, Odbor správy škol, Vodičkova 9, 115 68   Praha 1

Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami, doručené poštou na výše uvedenou adresu nebo osobně nejpozději  do 30. 11.2007 do 14:00 hodin.  Obálku  označte slovy:  ”Konkursní řízení – Malostranská základní škola, Praha 1, Josefská 7.“

Vloženo: 21.11.2007 | | Přečteno: 5270 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007