Konkurs na ředitele Základní umělecké školy A. Voborského

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1173 ze dne 14. 8. 2007

Rada hlavního města  Prahy  vyhlašuje  v  souladu  s § 166 odst. 2 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů,  a §  3  vyhlášky  č.  54/ 2005  Sb.,  o náležitostech konkursního   řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele:

Základní umělecké školy Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Požadavky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

-   kvalifikační předpoklady dle zákona č. 563/2004 Sb.

-   znalost školských předpisů a školské problematiky

-   občanská a morální bezúhonnost

-   zdravotní způsobilost

-   organizační a řídící schopnosti

Přihláška musí obsahovat:

-   doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe

-   ověřené kopie o dosaženém vzdělání

-   strukturovaný životopis

-   koncepci dalšího rozvoje školy (max. 5 stran strojopisu)

-   výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

-   čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.

    (formulář ke stažení)

-   lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy   (ne starší 2 měsíců)

 

Předpokládaný nástup do funkce:  1. 11. 2007

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh musí být doručeny

do pátku 14. 9. 2007 do 14.30 hodin na adresu:

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor uměleckých škol, mládeže a tělovýchovy

Jungmannova 35/29

111 21  Praha 1

Obálku označte textem: „Konkurs ZUŠ - neotvírat“.

Informace na tel.: 236 00 5912.

 

 

Vloženo: 15.8.2007 | Lenka Veselá, OMT | Přečteno: 3464 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007