Čtvrtletní výkaz P1-04 za 1. až 2. čtvrtletí 2018

 

Sběr dat

Sběr dat výkazu P1-04 za 1. až 2. čtvrtletí 2018 bude MŠMT zahájen 30.6.2018 - termín elektronického odevzdání výkazu je nejpozději do 15. července 2018.

Žádáme školy o dodržení závazného termínu předání výkazu stanoveného MŠMT.

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU
Oproti roku 2017 došlo ke změně ve vyplňování výkazu P1-04 a to v oddílu V. řádek 0501 a 0502. Údaje se nově vyplňují na čtyři desetinná místa a tento údaj bude navazovat na 3. čtvrtletí sběru dat výkazů P1-04 a P1c-01.
Beze změn dále zůstává vyplňování údajů o mzdách, platech a ostatních platbách za provedenou práci, které se uvádějí v tisících Kč s přesností na 3 desetinná místa.
Přesné informace viz. Metodický pokyn MŠMT pro vyplnění výkazu P1-04 pro rok 2018 v části „Společné poznámky k vyplňování výkazu“…   http://toiler.uiv.cz/help/rgs.asp; Metodický pokyn k výkazu P1-04

Dále upozorňujeme na způsob vykazování počtu zaměstnanců ve fyzických osobách opět v oddílu V. řádek 0502, který je uveden v Dodatku k výkazu P1-04, které vydalo MŠMT. V části „Upozornění na problémy při vyplňování výkazu bod 3)“ (http://toiler.uiv.cz/help/rgs.asp; http://stistko.uiv.cz/kestazeni/P1_dodatky.pdf):
„3) K vykazování počtu zaměstnanců ve fyzických osobách:Zde upozorňujeme na skutečnost, že údaj v ř. 0502 „Počet zaměstnanců ve fyzických osobách - průměrný stav“ odd. V. se týká pouze počtu fyzických osob na daném pracovišti/činnosti (podle kódu druhů činnosti organizace) a nemá tedy nic společného s výší úvazku jednotlivých osob a množstvím pracovních smluv. Není zde tudíž přípustné rozpočítávat fyzické osoby podle úvazků, tj. provádět tzv. rozúčtování fyzických osob podle stanoveného procenta na jednotlivé pracoviště! Z tohoto vyplývá, že i v případě, kdy se jedná o tzv. souběh pracovních poměrů (zaměstnanec má uzavřeno více pracovních smluv na jednotlivých činnostech organizace), je daný zaměstnanec jako fyzická osoba vykazován pouze jedenkrát, a to zpravidla u činnosti (na pracovišti), kde má nejvyšší úvazek, a na ostatních činnostech pak nevstupuje do počtu zaměstnanců ve fyzických osobách ( => „porcování“ osob na jednotlivé pracoviště/činnosti není přípustné!). „

Platné pro rok 2018:

 

Přesměrování na aplikaci pro elektronický sběr dat.

  • Další informace a formuláře naleznete zde.
  • Právní výklady a jiné dokumenty jsou uveřejňovány na stránkách MŠMT.

 

Při ztrátě (zapomenutí) hesla nebo při potížích s přihlášením kontaktujte adresu hesla@msmt.cz (do textu zprávy vždy, prosím, uvádějte Vaše přihlašovací jméno do systému).

Dotazy související s internetovou aplikací sběru dat směrujte na e-mail statistika@msmt.cz.

Tištěné verze formulářů statistických výkazů za každé čtvrtletí (podepsané ředitelem školy a orazítkované) doručte na adresu (mimo organizací zřízených MŠMT). Při opravě je nutné zaslat znovu celý výkaz s poznámkou "OPRAVA"; pro zaslání je také možno využít datové schránky MHMP: 48ia97h

MHMP
odbor školství a mládeže
oddělení kontroly, stížností a organizační
úsek rejstříku, statistiky a výkaznictví
Jungmannova 29/35
111 21 Praha 1

Poznámka:

Ústav pro informace ve vzdělávání byl z rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy k 31.12.2011 ZRUŠEN. Od 1.1.2012 přebralo agendy Ústavu pro informace ve vzdělávání spojené se sběrem a zpracováním dat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Zdroj: MŠMT

 

Elektronický sběr dat

 

 

 

 

 

Vloženo: 25.6.2018 | Mgr. Stanislav Beldík | Přečteno: 75351 x

 

Magistrát hl. m. Prahy © 2007